Doanh nghiệp Ốt-xtrây-li-a tìm mua đồ nội thất đường phố (30-06-2016)

Doanh nghiệp Ốt-xtrây-li-a tìm mua đồ nội thất đường phố
Chi tiết sản phẩm tham khảo tại www.streetfurniture.com và www.curtainhardware.com.au. Doanh nghiệp nào có nhu cầu xin liên hệ:

Doanh nghiệp Ốt-xtrây-li-a tìm mua đồ nội thất đường phố
Chi tiết sản phẩm tham khảo tại www.streetfurniture.com và www.curtainhardware.com.au. Doanh nghiệp nào có nhu cầu xin liên hệ:

MarketMakers (Aust) Pty Limited
Tel +61 2 4647 2788
Joshua.phipps@marketmakers.net.au
www.marketmakers.net.au


Thương vụ Việt Nam tại Australia